Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!
Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Punkt Kasowy w Zabrzegu będzie czynny do godziny 12:00.

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż od dniu 24 kwietnia 2018 r.
Punkt Kasowy w Zabrzegu
przeniesiony zostanie do nowej placówki Banku stworzonej specjalnie dla Państwa wygody przy ulicy Piwnej. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa szereg promocji i niespodzianki. Serdecznie zapraszamy!Terminarz zebrań grup członkowskich przyjęty w dniu 09.02.2018r. przez
Zarząd Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina POBIERZ


 


 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym kredytem PRO EKO:

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina przypomina o prawidłowym wypełnianiu dyspozycji przelewu, każda dyspozycja powinna zawierać następujące informacje:
• NUMER RACHUNKU ZLECENIODAWCY oraz  NUMER RACHUNKU ODBIORCY,
• PEŁNĄ NAZWĘ / IMIĘ I NAZWISKO ZLECENIODAWCY,
• PEŁNĄ NAZWĘ / IMIĘ I NAZWISKO ODBIORCY.

Brak powyższych informacji będzie skutkował:
• OPÓŹNIENIEM W WYKONANIU ZLECONEGO PRZELEWU,
• ODRZUCENIEM PRZELEWU,
• WSTRZYMANIEM PRZELEWU.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 -> więcej szczegółów

23.08.2017

W nowej wersji systemu Internet Banking wprowadzone zostały kolejne zabezpieczenia antyfraudowe polegające na wyświetlaniu się wybranego przez użytkownika zdjęcia wraz z datą i czasem wyświetlenia po zatwierdzeniu identyfikatora.

Od 24 sierpnia br. każdy Klient po zalogowaniu się do Internet Bankingu zostanie poproszony o wybranie zdjęcia, które będzie pojawiało się na stronie logowania.


* RRSO Kredytu wynosi 9,15% dla kredytu 10000,00 zł spłacanego w 36 miesięcznych równych ratach annuitetowych z oprocentowaniem stałym 4,25% i prowizją za udzielenie kredytu w wysokości 6% kwoty kredytu tj. 600,00 zł oraz opłatą przygotowawczą w wysokości 50,00 zł. W ramach RRSO uwzględniono całkowitą kwotę kredytu wynoszącą 10000,00 zł, całkowity koszt kredytu w wysokości 1317,02 zł na który składają się w/w prowizja i opłata w wysokości 650,00 zł oraz odsetki za cały okres kredytowania w wysokości 667,02 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 11317,02 zł. W zakresie powyższych wyliczeń przyjęto założenie, że kredyt zostanie wypłacony 5 lutego 2018 r., a spłata rat będzie następowała 5-tego dnia każdego miesiąca począwszy od 5 marca 2018 r.. Stan na dzień 5 luty 2018 r. Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Oferta ważna do 31.05.2018.

 


27.06.2017

Informujemy, iż istnieje możliwość samodzielnego dokonywania czasowej blokady kart, jak również ich odblokowania na portalu kartosfera (www.kartosfera.pl). Funkcjonalność może być wykorzystywana w przypadku braku pewności Klienta o faktycznym zagubieniu karty.

 

12.04.2017

W sobotę 1 kwietnia br. na uroczystej gali uhonorowano firmy i przedsiębiorców
z Gminy Czechowice-Dziedzice - rozdano nagrody w konkursie CZECHOSŁAW 2017.

Na gali przyznano również wyróżnienia w postaci Srebrnych Laurów Umiejętności
i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Jest Nam ogromnie miło poinformować, iż Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina
otrzymał Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji.

 
źródło fot.: czechowice-dziedzice.pl
 

Komunikat


Drodzy Klienci, informujemy, że od dnia 01.10.2016r. zmianie ulegają godziny otwarcia Punktu Kasowego przy Urzędzie Skarbowym w Czechowicach-Dziedzicach. Punkt otwarty będzie w poniedziałek od 7:30 do 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach 7:00-14:00.


INFORMACJA NA TEMAT DYSPOZYCJI NA WYPADEK ŚMIERCI

  1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
  2. Kwota wypłaty objętej dyspozycją wkładem na wypadek śmierci łącznie na rzecz wszystkich beneficjentów, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku. Jednakże kwota zawarta w dyspozycji nie może również przekroczyć wysokości środków zgromadzonych na wszystkich wymienionych powyżej rachunkach.
  3. Dyspozycja na rzecz beneficjentów realizowana będzie do wysokości:
    - aktualnego salda rachunków objętych dyspozycją powiększonego o należne odsetki.
    - maksymalnej kwoty zapisu - ewentualna nadwyżka przypada spadkobiercom.
  4. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez Posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
  5. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci a łączna suma dyspozycji przekracza dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydana, wcześniej.
  6. Kwota wypłacona zgodnie z dyspozycją na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku.


Zagrożenie dla przedsiębiorców

Związek Banków Polskich ponownie pragnie ostrzec przed próbami dokonania transakcji oszukańczych z rachunków bankowych przedsiębiorców, które mają miejsce w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

więcej szczegółów

 Przedstawiamy 27 rad przydatnych dla zachowania bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji kartami płatniczymi ->kliknij tutaj.

Aby zapoznać się z informacjami na temat bezpieczeństwa w systemie bankowości internetowej ->kliknij tutaj.


09.02.2015

W związku z uruchomieniem od 01 lutego 2015r. nowego portalu kartowego "Kartosfera" dostępnego na stronie internetowej www.kartosfera.pl oraz wprowadzeniu zmian do płatności internetowych kartą udostępniamy Państwu materiały informacyjne. Aby zapoznać się z nimi kliknij tu->

Aby zapoznać się z Zasadami ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina ->kliknij tu


Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!
500plus

BFG

EuroFATCA

o banku   |    historia   |    kredyty   |    rachunki   |    lokaty   |    kasa   |    aktualności   |    bezpieczeństwo   |    kontakt   |    bankowość online

Copyright 2008 by Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice Bestwina