32 214 44 00
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina ogłasza nabór na stanowisko Informatyka Banku. . Fundusz Wsparcia Kredytobiorców . WAKACJE KREDYTOWE . Aplikacja mobilna - wymagania systemowe . Przerwy w dostępie do IB w nocy z 25 na 26 lipca od 1 do 4 rano. . Program Dobry Start . Kredyt WAKACJE 2022 z oprocentowaniem stałym . Loteria na okrągło - Każdy nowy produkt to szansa na wygraną . Informacje dla Klientów w związku z atakiem Rosji na Ukrainę . Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
BS NEWS RSS - bądź na bieżąco!
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina Internet Banking
Placówki i bankomaty Kontakt

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Informacja o obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności:

Bank  Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina uczestniczy w systemie gwarantowania środków pieniężnych uregulowanym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1937 z póź. zm.), zwanej dalej „Ustawą”. Celem powyższego systemu jest zapewnienie klientom banku (deponentom) wypłaty środków gwarantowanych, do wysokości określonej Ustawą, w przypadku ich niedostępności tj. gdy nie mogą być wypłacone od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Dzień spełnienia warunku gwarancji

Jest to dzień wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego, o ile zarząd nie został ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub dzień wystąpienia przez Fundusz do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Zakres gwarancji:
 1. środki pieniężne zgromadzone w banku przez klienta, w przypadku kiedy klient jest stroną umowy rachunku bankowego
 2. należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez bank, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji,
 3. należności z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku z gwarancji,
 4. należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku z gwarancji.
Podmioty będące deponentem:
 1. osoby fizyczne;
 2. osoby prawne;
 3. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 4. szkolne kasy oszczędnościowe;
 5. pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe;
 6. rady rodziców;
 7. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395);
 8. jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego, będące osobami prawnymi;
 9. spółdzielnie;
 10. związki zawodowe;
 11. wspólnoty mieszkaniowe.

W przypadku prowadzenia przez bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób - w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów prawa w tym zakresie – w częściach równych. Oznacza to, że każdej z tych osób przysługuje w tak określonych granicach odrębna kwota gwarantowana do maksymalnej wysokości gwarancji.

W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo - akcyjnej - deponentem jest ta spółka.

Wyłączenie gwarancji

Gwarancją nie są objęte środki zdeponowane przez następujące podmioty:

 1. Skarbu Państwa;
 2. Narodowego Banku Polskiego;
 3. banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe;
 4. kas i Kasy Krajowej;
 5. Funduszu;
 6. instytucji finansowych;
 7. firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013,
 8. osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów;
 9. krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji,
 10. funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych,
 11. otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych,
 12. jednostek samorządu terytorialnego;
 13. organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Maksymalna wysokość gwarancji:

Środki pieniężne (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) do wysokości równowartości w złotych 100.000 euro gwarantowane są w całości.

W celu wyliczenia gwarantowanej kwoty w złotych należy zastosować kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z dnia spełnienia warunku gwarancji.

Kwota ta określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał on środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym banku. Oznacza to, że podstawą wyliczenia kwoty należnej od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest suma należności od banku (czyli suma środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach oraz wierzytelności z innych czynności bankowych).

Środki objęte są systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji. W przypadku należności z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oraz należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, są one objęte systemem gwarantowania, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku z gwarancji.

Zasady wypłaty środków z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

Z dniem spełnienia warunku gwarancji deponenci nabywają w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na warunkach określonych w Ustawie, uprawnienie do świadczenia pieniężnego.

Środki gwarantowane wypłacane są na podstawie listy deponentów, która jest sporządzona przez zarząd komisaryczny banku od dnia spełnienia warunku gwarancji, i  przekazywana jest do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Lista ta jest przygotowywana w oparciu o system wyliczania banku tj. bazę klientów, system informatyczny zawierający dane o deponentach i wysokości należnych im środków gwarantowanych.

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podaje do publicznej wiadomości, w drodze ogłoszenia, w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym, uchwałę, w której wskazuje m.in.:

 • podmiot, za pośrednictwem którego będzie dokonywana wypłata (może to być zarząd komisaryczny lub podmiot, z którym Fundusz zawrze stosowną umowę),
 • sposób dokonywania wypłat (w tym zasady i tryb stwierdzenia tożsamości deponenta).

Jeśli w okresie wypłat zostanie ogłoszona upadłość banku - dalszych wypłat dokonuje zarządca lub syndyk.

Świadczenie wypłacane jest w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji. Dniem roboczym jest dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy i nie przypada w sobotę.

W przypadkach określonych w art. 36 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji termin 7-dniowy może zostać wydłużony. Jeżeli wypłata Państwa depozytów nie nastąpiła w tych terminach, należy skontaktować się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, ponieważ termin wnoszenia roszczeń o ich wypłatę może ulec przedawnieniu. 

Jeśli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz

 • osobom, które przedstawiły rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nich kosztów pogrzebu posiadacza rachunku,
 • osobom wskazanym w dyspozycji na wypadek śmierci posiadacza rachunku,

i – niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej – zostały wykazane w systemie wyliczania banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest obowiązany spełnić świadczenie pieniężne z tytułu środków gwarantowanych, stanowiące kwotę obliczoną dla poprzednika prawnego.

W przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zawiesza się wypłatę deponentowi środków gwarantowanych, na czas trwania blokady.

Deponenci mogą zwracać się po odbiór gwarantowanych środków również w terminie późniejszym bezpośrednio do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Deponent posiadający środki pieniężne przekraczające limit objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego lub nieobjęte systemem gwarancyjnym ma prawo dochodzić swoich roszczeń na ogólnych zasadach prawa upadłościowego i naprawczego. Środki te stanowią wierzytelność deponenta do masy upadłości banku.

Jednocześnie informujemy, iż więcej informacji można znaleźć na stronach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

 • https://www.bfg.pl oraz
 • pod numerem telefonów udostępnionych przez BFG: 22 58 30 700, 22 58 30 589.


Zarząd Banku Spółdzielczego
Czechowice-Dziedzice-BestwinaSkojarzone pliki

Ubezpieczenia
O banku

Stawki referencyjne Co to?WIBOR 1 m-c z ostat. dnia rob. lipca 2022 - 6,75%.
Obowiązuje od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

Średni WIBID 6 m-cy w czerwcu 2022 - 6,92%.
Obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kursy walut 2022-08-16 16:00
Dewizy:Pieniądze:
skupsprzedażskupsprzedaż
1 USD4.50984.71814.47784.7507
1 EUR4.58444.79574.55194.8288
1 GBP5.41215.72595.38455.7540
Apple Pay w naszym banku. Płać wygodniej, szybciej, bezpieczniejAplikacja mobilna - BS Czechowice - Nasz BankExpress ElixirmojeID oraz Profil ZaufanyCertyfikaty KIR