32 214 44 00
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina ogłasza nabór na stanowisko Informatyka Banku. . Fundusz Wsparcia Kredytobiorców . WAKACJE KREDYTOWE . Aplikacja mobilna - wymagania systemowe . Przerwy w dostępie do IB w nocy z 25 na 26 lipca od 1 do 4 rano. . Program Dobry Start . Kredyt WAKACJE 2022 z oprocentowaniem stałym . Loteria na okrągło - Każdy nowy produkt to szansa na wygraną . Informacje dla Klientów w związku z atakiem Rosji na Ukrainę . Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
BS NEWS RSS - bądź na bieżąco!
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina Internet Banking
Placówki i bankomaty Kontakt

Aktualności

Zmiany prawa bankowego - dot. tzw. pakietu Slim VAT

2021-01-21

Szanowni Klienci,

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina ul. J. Słowackiego 14, 43-502 Czechowice-Dziedzice uprzejmie informuję o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawę dot. tzw. pakietu Slim VAT). Ustawa ta zawiera zmianę w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe poprzez wprowadzenie możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych (art. 62b ust. 2 pkt 3a Prawa bankowego). Przepis ten obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.


Nowa treść prawa bankowego od dnia 01.01.2021 r.

Art. 62b [Uznanie i obciążenie rachunku VAT]  
 
1. Rachunek VAT może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu:  
 
1)    zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, przy użyciu komunikatu przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 , 568 , 1065 i 1106 ), zwanego dalej "komunikatem przelewu";  
 
2)    wpłaty kwoty podatku od towarów i usług przez podatnika, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu przelewu;  
 
3)    przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku;  
 
4)    zwrotu:  
 
a)    kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej,  
 
b)    różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez urząd skarbowy  
 
- przy użyciu komunikatu przelewu.  
 
2. Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu:  
 
1) dokonania:  
 
a)    płatności kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT,  
 
b)    zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług  
 
- przy użyciu komunikatu przelewu;  
 
2) wpłaty:  
 
a) na rachunek urzędu skarbowego:  
 
-    podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego,  
 
-    podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek, - podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,  
 
-    podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego,  
 
-    należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności,  
 
b) należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 , 321 , 568 , 695 , 875 i 1291 ), oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych;  
 
3)    wpłaty podatku od towarów i usług przez podatnika, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu przelewu;  
 
3a)  wpłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług oraz należności celnych na rzecz przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, przy użyciu komunikatu przelewu;  
 
4)    przekazania przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez posiadacza rachunku, który:  
 
a)    otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz  
 
b)    nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność;  
 
5)    zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu komunikatu przelewu;  
 
6)    przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku przy użyciu komunikatu przelewu, w którym posiadacz w miejsce informacji, o których mowa w:  
 
a)    art. 108a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - wskazuje kwotę przekazywanych środków,  
 
b)    art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - wpisuje wyrazy "przekazanie własne",  
 
c)    art. 108a ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - wskazuje numer, za pomocą którego posiadacz jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług;  
 
7)    przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego w informacji o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;  
 
8)    przekazania środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej, w przypadku gdy rachunek VAT prowadzony jest dla rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 albo 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 , z późn. zm. 7) );  
 
9)    realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności, o których mowa w pkt 2;  
 
10)   przekazania przez bank środków pieniężnych na prowadzony w tym samym banku wyodrębniony rachunek techniczny służący identyfikacji posiadacza rachunku VAT - w przypadku, o którym mowa w art. 62e ust. 3 pkt 2 .  
 
3.    Uznanie i obciążenie rachunku VAT jest dokonywane odpowiednio przez obciążenie albo uznanie rachunku rozliczeniowego posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku.  
 
4.    W przypadku naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku VAT bank bez odrębnej dyspozycji posiadacza rachunku VAT uznaje kwotą tych odsetek rachunek rozliczeniowy, dla którego jest prowadzony rachunek VAT. W przypadku gdy rachunek VAT jest prowadzony dla kilku rachunków rozliczeniowych, bank uznaje rachunek rozliczeniowy wskazany przez posiadacza tych rachunków.  
 
5.    Przepisów ust. 2 pkt 1 i 3-6 nie stosuje się, jeżeli rachunek odbiorcy jest prowadzony przez instytucję kredytową lub bank zagraniczny, które nie działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału.  


Ubezpieczenia
Stawki referencyjne Co to?WIBOR 1 m-c z ostat. dnia rob. lipca 2022 - 6,75%.
Obowiązuje od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

Średni WIBID 6 m-cy w czerwcu 2022 - 6,92%.
Obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kursy walut 2022-08-16 16:00
Dewizy:Pieniądze:
skupsprzedażskupsprzedaż
1 USD4.50984.71814.47784.7507
1 EUR4.58444.79574.55194.8288
1 GBP5.41215.72595.38455.7540
Apple Pay w naszym banku. Płać wygodniej, szybciej, bezpieczniejAplikacja mobilna - BS Czechowice - Nasz BankExpress ElixirmojeID oraz Profil ZaufanyCertyfikaty KIR